برچسب: نماد تیر و کمان

آثار و نشانه ها

نماد تیر یا پیکان |فلزیاب|09122200779

در مفهوم نشانه تیر و کمان شما باید جهتی را که تیر از کمان پرتاب می شود و مناطقی که غیر طبیعی به نظر می رسد را بررسی نمائید. کمان…ادامه برای خواندننماد تیر یا پیکان |فلزیاب|09122200779